Previous
Next

یادداشت های روزانه هادی فراهانی

گزینه یادداشت های من از تمرین ۵تا ۵ دقیقه در روز

شنبه ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ نوبت ۱ کمی وقت دزدیدم برای نوشتن. مگر جذابیت های کاذب فرصتی به توسعه ورشد فردی می دهند . انگار وقت تکه گوشت گرم ونرم در چنگال حیوان درنده ای شده که باید با چنگ ودندان ازاو پس گرفت. دزد بسیار شده. دزدان

مطالعه بیشتر

گزینه یادداشت روزانه – بخش دوم

تاریخ: دوشنبه ۱۰/۸/۱۴۰۰ ساعت ۲۱ تا ۲۲: از خستگی ناچارم به فیلم طنز خودم را مشغول کنم. وسط هایش حوصله ام سر رفت و تصمیم گرفتم کمی بخوانم وبنویسم.گفتن اینکه چه تفاوتی میان این دوکار با باقیشان هست خجالت آور است . تاریخ: سه شنبه

مطالعه بیشتر

گزینه یادداشت روزانه – بخش نخست

سلام به شما که این کلمات را می خوانید. حاصل یادداشت نویسی روزانه ام در بیست وهفت روز حدود ۲۱۰۰۰کلمه شد که گزینه ای از آن را به مرور دراینجا برای شما به اشتراک گذاشته ام. تاریخ: چهارشنبه ۵/۸/۱۴۰۰ سه هفته می شد که گاه

مطالعه بیشتر

زندگی همه اش بازی است.

«زندگی همه اش بازی است. بچه ها با ترکه بازی می کنند و توپ وبادبادک. بزرگ ها بافکرهایشان. فرقش این است که بچه ها جدی می بینندو بزرگ ها جدی می گیرند. بزرگ ها به بچه ها می خندند و بچه ها بزرگ ها را

مطالعه بیشتر

سه برادر

ما سه برادر هستیم . نظم در کار ما بی اندازه مهم است. به ردیف در جای خود آویز شد ه ایم.  هرسه شبیه هم هستیم و با تاخیری معقول ازیکدیگر به دنیا آمده ایم. هزاران برادر و خواهر مثل ما توی کارخانه ای که

مطالعه بیشتر